Algemene Verkoopvoorwaarden

1 - TOEPASSING EN UITZONDERINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel de rechten en plichten van Noukies NV (de ‘verkoper’) en de koper/gebruiker (de ‘klant’) vast te leggen in het kader van de online verkoop van de artikelen die op de website archimede.be worden aangeboden. Er kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Noukies NV levert wereldwijd aan klanten in de landen waar UPS als leveringswijze mogelijk is.

2 - BESTELLINGEN

Nadat de klant de gewenste artikelen heeft geselecteerd en voordat de bestelling wordt goedgekeurd, verschijnt er op het scherm van de klant een overzicht van zijn bestelling, met onder meer de gekozen artikelen en het door de klant verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten).

De bestelling is pas definitief goedgekeurd nadat de klant zijn bestelling heeft betaald.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren in geval van:
  • onbeschikbaarheid van het bestelde artikel,
  • bestaand(e) geschil(len) met de klant,
  • volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling van de klant,
  • weigering van goedkeuring door de bankinstellingen van de betaling via bankkaart.

3 - PRIJS EN BETALING

De prijzen van de artikelen worden op de website weergegeven in euro en zijn inclusief btw en andere belastingen van toepassing in het land van de verkoper (met uitzondering van eventuele invoerrechten die in het land van de klant van toepassing zijn en die voor rekening van de klant zijn).

De leveringskosten worden duidelijk vermeld op het overzicht van de bestelling, waarop eveneens het door de klant verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten) vermeld staat.

De betalingen worden uitgevoerd in samenwerking met OGONE of PayPal. Deze erkende partners staan in voor het veilige gebruik van de bankkaart van de klant via internet. De bankkaartgegevens van de klant worden verwerkt via een SSL-verbinding (Secured Socket Layer). De verkoper aanvaardt betalingen via Bancontact online en via kredietkaart (MasterCard, PayPal, American Express en Visa). Het bedrag wordt geïnd op het moment dat de bestelling voor het (de) artikel(en) wordt geplaatst.

Na het voltooien van de betaling wordt een ontvangstbewijs met een overzicht van de bestelling naar het e-mailadres van de klant gestuurd. Bij levering krijgt hij tevens een papieren bewijs. Het besteloverzicht wordt via e-mail verzonden samen met de bevestiging van de bestelling en een link naar de algemene verkoopvoorwaarden.

4 - LEVERINGSMODALITEITEN, -TERMIJNEN EN -KOSTEN

4.1 Aangeboden producten

De producten die op archimede.be worden verkocht, zijn de volgende: Kinderkleding van 0 tot 12 jaar, zwembroeken voor mannen en accessoires.

4.2 Identiteit van het bedrijf

De website archimede.be wordt beheerd door de vennootschap Noukies NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te:

Noukies NV
Avenue Zénobe Grammelaan 21
1480 Saintes (België)
Btw-nummer: BE 0446.229.791

U kunt contact opnemen met Noukies NV op het volgende e-mailadres: contact@archimede.be. U kunt eveneens telefonisch contact opnemen met de klantendienst van Archimede op het nummer +32 (0) 2 367 95 37, van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur UTC + 1(fax: +32 (0) 2 367 95 09).

5 - LEVERING

Afhankelijk van het leveringsadres kan de klant de gewenste leveringswijze kiezen. Voor de levering van de pakketten doet de verkoper een beroep op de volgende dienstverleners (de beschikbare dienstverleners kunnen verschillen naargelang het land van keuze):

  • DPD
  • UPS

Na goedkeuring van de online bestelling door de klant stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen een termijn van maximaal 30 dagen te verzenden.

Noukies NV levert wereldwijd aan klanten in de landen waar UPS als leveringswijze mogelijk is.

Op het besteloverzicht worden forfaitaire leveringskosten vermeld waarvan de klant kennisneemt voordat hij de bestelling aanvaardt. Voor leveringen buiten de Europese Unie dient de klant rekening te houden met eventuele bijkomende kosten (taksen, invoer- of douanerechten). In dergelijke gevallen worden deze kosten automatisch aangerekend door het transportbedrijf.

De website archimede.be volgt de gedragscode van BeCommerce, die kan worden geraadpleegd op de volgende link: gedragscode van BeCommerce

Algemene Verkoopvoorwaarden

6 - HERROEPINGSRECHT EN TERUGZENDINGEN

6.1 Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door schriftelijke kennisgeving aan de verkoper (contact@archimede.be of via het hieronder vermelde adres) aan de hand van het model van herroepingsformulier of een eenduidige verklaring binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In dat geval dient de klant de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking op eigen kosten terug te sturen naar het volgende adres: Archimede, Klantendienst, Avenue Zenobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België. Alle originele etiketten dienen nog aan de artikelen vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten) en de artikelen moeten in perfecte staat, ongebruikt en onbevuild zijn.

De artikelen dienen vergezeld te zijn van een leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De teruggezonden artikelen zullen ten laatste 15 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. De leverings- en terugzendingskosten zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

Onder voorbehoud van de naleving van de bovenstaande voorwaarden zijn er geen uitzonderingen op het herroepingsrecht.

6.2. Klachten en terugzendingen 

De verkoper hecht bijzondere aandacht aan de verpakking en bescherming van de verzonden goederen. In geval van klachten over de staat waarin de artikelen zijn geleverd of indien er artikelen ontbreken, dient de klant dit binnen een periode van maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan de klantendienst mee te delen.

via e-mail (contact@archimede.be), telefoon (+32 (0)2 367 95 37 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur UTC + 1) of via de gewone post ter attentie van de klantendienst (Avenue Zenobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België).

De klant dient de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking terug te sturen naar het volgende adres: Archimede, Klantendienst, Avenue Zénobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België. Alle originele etiketten dienen nog aan de artikelen vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten). De artikelen dienen vergezeld te zijn van een leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De teruggezonden artikelen zullen ten laatste 15 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. De terugzending van defecte of foute artikelen zijn voor rekening van de verkoper.

Op wettelijke uitzonderingen na, worden klachten die na 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend als onontvankelijk geacht.

7 - GARANTIE

De verkoper garandeert dat alle artikelen in elk opzicht voldoen aan de door Noukies NV opgestelde specificaties.

Op al onze artikelen geldt een garantie van 2 jaar indien er sprake is van een fabricagefout. Terugbetalingen worden slechts uitgevoerd na bevestiging van het gebrek door Noukies NV.

Noukies NV ziet erop toe dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, de specificaties in de offerte, de redelijke kwaliteits- en/of bruikbaarheidseisen en de wetsbepalingen en/of voorschriften van de overheidsinstanties die bestaan op de datum van opstelling van het verkoopcontract.

Wanneer Noukies NV als garantie een regeling aanbiedt, doet dit niets af aan de rechten en bezwaren die de consument kan laten gelden in geval van niet-naleving van de verplichtingen van Noukies NV, door Noukies NV, op grond van de wet en/of het verkoopcontract op afstand.

Elke consument heeft het recht om bij de Europese Commissie klacht in te dienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr/.

8 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de gebruikers van de website worden verzameld en opgeslagen ter uitvoering van het contract en het orderbeheer. Elke gebruiker heeft het recht om zich, op verzoek en geheel kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om directe-marketingdoeleinden. Gebruikers kunnen hun gegevens ook steeds kosteloos laten rechtzetten en schrappen.

De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de geldende wetsbepalingen.

Klanten kunnen toegang tot hun persoonsgegevens hebben via de pagina Mijn account op archimede.be alsook deze aan te passen.

9 - EIGENDOMSCLAUSULE

De geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig en definitief betaald zijn. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht om de artikelen van rechtswege en voor rekening van de klant terug te nemen.

10 - TOEPASSELIJK RECHT, TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij betwistingen wordt de voorkeur gegeven aan een minnelijke schikking tussen de partijen. Bij gebreke van een minnelijke schikking kan de betwisting worden voorgelegd aan de systemen voor klachtenbeheer of geschillenbeslechting die zijn opgericht door BeCommerce (www.becommerce.be).

Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel in België.